ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, borç ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümünü düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, alacaklıların haklarını koruma, borçluların yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlama ve ekonomik dengenin sürdürülmesi amacıyla önemlidir. İcra ve iflas hukuku, genellikle iki ana başlık altında incelenir:

İcra Hukuku

İcra Takibi

İcra takibi, alacaklının alacağını tahsil etmek için başvurduğu hukuki bir süreçtir. Alacaklının icra mahkemesinden alacağını tahsil etmesi için başvuruda bulunması, borçlunun mallarına haciz koyma ve icra dairesi aracılığıyla borcun tahsil edilmesi bu sürecin bir parçasıdır.

Haciz ve Satış

İcra takibi sırasında alacaklı, borçlunun mal varlığına haciz koyabilir. Bu, borçlunun taşınır veya taşınmaz varlıklarının icra dairesi tarafından satılması anlamına gelir. Satıştan elde edilen gelir, alacağın karşılanmasında kullanılır.

İcra İtirazları

Borçlu, icra takibine itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazlar, borcun mevcudiyeti, miktarı, zamanaşımı gibi konularda olabilir. İcra mahkemesi, taraflar arasındaki ihtilafları çözmekle görevlidir.

İflas Hukuku

İflas Süreci

İflas, bir borçlunun ödeme güçlüğü çekmesi durumunda iflas mahkemesine başvurması veya alacaklıların iflas talebi üzerine gerçekleşir. İflas sürecinde, borçlu mal varlığını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.

İflasın Etkileri

İflas, borçlunun mal varlığının belirli bir süre içinde tasfiye edilmesini içerir. İflas süreci sonunda borçlu, birtakım mali yükümlülüklerinden kurtulabilir, ancak kredi geçmişi ve kredi notu olumsuz etkilenebilir.

Alacaklı Hakları

İflas sürecinde alacaklılar, alacaklarının tahsil edilmesi için iflas masasından pay alabilirler. Ancak alacaklılar arasında bir öncelik sırası vardır, ve paylaşılacak miktarda sınırlıdır.

İflasın İptali

İflas, borçlu veya alacaklı tarafından belirli şartlarda iptal edilebilir. İflasın iptali, borçlunun yeniden yapılanma sürecine girmesini ve mali durumunu düzeltmesini sağlar.

İcra ve iflas hukuku, borç ve alacak ilişkilerinde adil bir denge sağlamayı amaçlar. Bu süreçler, alacaklıların haklarını koruma, borçlulara bir şans tanıma ve ekonomik istikrarı sürdürme amacını güder. Ancak, hukuki süreçler karmaşık olabilir, bu nedenle taraflar genellikle hukuki uzmanlardan yardım alırlar.